miércoles, 5 de abril de 2017

ABAU - AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE - Actualización


  Nesta WEB tedes toda a información sobre a ABAU en Galicia.


CALENDARIO XERAL ABAU 2017 E ACCESO CURSO 2017/18
    A CiUG - Comisión Interuniversitaria de Galicia - publicou na súa WEB o CALENDARIO XERAL da nova ABAU (Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) 2017.  
    Este calendario fixa  as datas de realización da proba de avaliación de bacharelato (ABAU).  Tamén determina as datas dos procesos de solicitude e admisión (preinscripción) nos graos universitarios e matrícula nas universidades galegas para o curso 2017/18. 
    
As datas de realización da ABAU (fase obrigatoria e voluntaria) serán:

.- Na convocatoria de xuño:              7, 8 e 9 de xuño
.- Na convocatoria de setembro:     12, 13 e 14 de setembro


Publicada no Diario Oficial de Galicia coas intruccións para a realización, dentro deste curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) no curso 2017/18.

          .- ESTRUTURA DA PROBA

          .- SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

          .- MATRÍCULA 2017 NA ABAU

          .- CONVOCATORIAS E CALENDARIO

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN ABAU 2017 da fase voluntaria da ABAU.


NOTAS DE CORTE GALICIA 2016/17
Estas son as notas de corte dos alumnos e alumnas que accederon á universidade en Galicia o ano pasado e están cursando primeiro curso dun grao universitario. Poden servirnos de referencia para este curso.

=======================================
NOTA: O acceso a toda esta información esta recollida e organizada coas actualizacións pertinentes na pestana - SELECTIVIDADE - na columna de enlaces, na esquerda deste BLOG:

miércoles, 22 de marzo de 2017

CALENDARIO XERAL ABAU 2017 (Proba avaliación bacharelato para o acceso á Universidade)

ÚLTIMA HORA: PUBLICADA 27 de marzo no D.O.G. A RESOLUCIÓN COAS INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO. VER ENLACE NESTA PÁXINA   A CiUG - Comisión Interuniversitaria de Galicia - publicou na súa WEB o CALENDARIO XERAL da nova ABAU (Proba de Avalaición de Bacharelato para o Acceso á Universidade) 2017 e dos procesos de solicitude e admisión (preinscripción)  e matrícula nas universidades galegas no curso 2017/18. No seguinte enlace podedes consultar ou descargar o documento:

    As datas de realización da PAU (fase obrigatoria e voluntaria) serán:


.- Na convocatoria de xuño:              7, 8 e 9 de xuño
           .- Na convocatoria de setembro:     12, 13 e 14 de setembro

  A continuación tedes algúns enlaces coa páxina WEB da CiUG (Comisión interuniversitaria galega) con información relevante sobre a ABAU: 

Publicada no Diario Oficial de Galicia coas intruccións para a realización, dentro deste curso 2016/17, da avalaición de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) no curso 2017.

          .- ESTRUTURA DA PROBA

          .- SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

          .- MATRÍCULA 2017 NA ABAU

          .- CONVOCATORIAS E CALENDARIO

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN ABAU 2017 da fase voluntaria da ABAU.

NOTAS DE CORTE GALICIA 2016/17
Estas son as notas de corte dos alumnos e alumnas que accederon á universidade en Galicia o ano pasado e están cursando primeiro curso dun grao universitario. Poden servirnos de referencia para este curso.


=======================================
NOTA: O acceso a toda esta información esta recollida e organizada coas actualizacións pertinentes na pestana - SELECTIVIDADE - na columna de enlaces, na esquerda deste BLOG:

lunes, 20 de marzo de 2017

CONVOCATORIA PROBAS FÍSICAS ADMISIÓN GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE - UNIVERSIDADE DE VIGO (Campus Pontevedra) - CURSO 2017-18

     
Video Demostrativo das Probas Físicas de Acceso ao Grao en CCAFD de Pontevedra

     Para acceder ao Grao de Actividades Físicas e Deporte que se imparte na Universidade de Vigo (campus de Pontevedra) - ou na Universidade da Coruña (INEF) - ademais de aprobar a selectividade, é necesario superar unhas probas físicas de aptitude.

    Na WEB da Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte xa están publicadas as datas de solicitude e do día da proba:PROBA MAIO-XUÑO 2017
          - Presentación de solicitudes do 10 de marzo ao 20 de abril de 2016.
          - Realización das probas físicas:
                                       .- 1ª data: 25 de maio de 2017        
                                       .- 2ª data: 22 de xuño de 2017

PROBA SETEMBRO 2017
        Soamente se convocará non se cubren todas as prazas en xuño          
        .- Presentación de solicitudes do 1 ao 6 de setembro de 2017.
                         
  A superación destas probas coa cualificación de apto terá validez para acceder no curso 2017/18. Tamén se conservará para o curso seguinte 2018/19.    
                               
   Nos enlaces seguintes tedes toda a información para consultala ou descargala: convocatoria, regulamento das probas, modelos de solicitude e procedemento de pago.

ENLACE WEB DA UNIVERSIDADE DE VIGO ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTE

.- Convocatoria Probas de Aptitude para o acceso ao Grao en Actividade Física e do Deporte - 2017/18


.- Reglamento Pruebas Aptitud Física en Castelán


.- Regulamento Probas Aptitude Fisica en Galego


.- MODELO_DE_SOLICITUD_EN_CASTELLANO


.- MODELO_DE_SOLICITUDE_EN_GALEGO


.- Procedemento_pago


NOTA: para calquera dúbida ou para obter máis información poñédevos en contacto co orientador. 

CONVOCATORIA PROBAS FÍSICAS ADMISIÓN NO GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA - CURSO 2016-17


    Para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e Deporte que se imparte tanto na Universidade de Vigo (campus de Pontevedra) como na Universidade da Coruña (INEF), ademais de aprobar a selectividade, é necesario superar unhas probas de avaliación de aptitudes motrices.

    A Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física da Universidade da Coruña xa ten aberta a inscrición para ditas probas. Na WEB da facultade xa está publicada a convocatoria das probas para este ano con toda a información sobre as mesmas. A continuación se recollen as datas de realización das probas e os prazos para facer a  solicitude e inscribirse nas mesmas:

Datas das probas:

* 22 de abril de 2017 - 1ª data - (prazo de inscripción para a realización das probas: do 6 de marzo ao 31 de marzo inclusive)

* 20 de xuño de 2017 2ª data -  (prazo de inscripción para a realización das probas: do 9 de maio ao 31 de marzo inclusive)

    A superación destas probas coa cualificación de apto terá validez para acceder no curso 2017/18. Tamén se conservará para os dous cursos seguintes 2018/19 e 2019/20.

.- WEB para realizar a solicitude de de inscrición on line coa documentación a presentar.
    Na PÁXINA WEB da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña, ademais doutra información sobre este grao, podedes acceder a vídeos sobre as probas específicas de acceso.

NOTA: se hai algunha dúbida ou se necesita máis información sobre a inscrición e a realización das probas poñerse en contacto co orientador.

lunes, 6 de marzo de 2017

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNVERSIDADE 2017


    A Consellería de Educación na súa páxina WEB, e tamén a CiUG (Comisión interuniversitaria de Galicia), acaban de publicar o borrador coas instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17 (convocatorias de xuño e setembro), da avaliación final de bacharelato (ABAU) para o acceso á universidade no curso 2017/18.
    
    Este documento está en trámite para a súa publicación no DOG (Diario Oficial de Galicia). A continuación tedes o enlace para descargalo.

 AVALIACIÓN DE BACHARELATO 2017 PARA ACCESO AÁ UNIVERSIDADE

domingo, 5 de marzo de 2017

PROGRAMA DE BECAS VIGO EN INGLÉS 3º ESO - CONVOCATORIA 2017


     O Concello de Vigo acaba de convocar a oferta de becas de inglés no estranxeiro para estudantes de 3º de ESO de Vigo, un programa municipal de inmersión en lingua inglesa denominado: VIGO EN INGLÉS.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
    O prazo de presentación de solicitudes no rexistro xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei s/n 36202 Vigo) será do 3 de marzo ao 15 de marzo de 2017, ambos inclusive.

CONVOCATORIA
    
    A convocatoria deste programa de inmersión lingüísitca en inglés oferta ata 657 prazas para alumnado de 3º ESO357 para centros públicos e 300 para centros privados concertados.   

    O progama vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.


Requisitos

     Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2016/2017
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2016 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2017, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.

Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.

    Para completar a información podedes consultar os seguintes enlaces da propia WEB do programa:
                                                    
                                                                    ·         Requisitos
                                                                    ·         Documentación
                                                                    ·         Cómo participar
                                                                    ·         Bases
                                                                    ·         Anexos
                                                                 
       No enlace seguinte podedes descargar o documento completo coas bases da convocatoria:                                                      

CONVOCATORIA DE AXUDAS EN GALICIA PARA FORMARSE EN LINGUAS ESTRANXEIRAS (INGLÉS) 2017


    A Consellería de Educación publicou no D.O.G. (Diario Oficial de Galicia) do 27 de febreiro de 2017 a Orde pola que se convocan estas axudas para  a realización de actividades de formación en linguas estraxeiras neste ano 2017. 
    Estas axudas están destinadas para alumnado que estea cursado ESO ou Bacharelato no curso actual en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

REQUISITOS

.- Poden optar a elas os alumnos e alumnas que estean cursando calquera curso de ESO ou bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2016/17, na Comunidade Autónoma de Galicia.
.- Deberán ter superadas todas as materias no curso pasado (2015/16).
.- Ter acadado no curso 2015/16, unha cualificación mínima de 6 tanto na ESO como no bacharelato (no caso dos alumnos de 1ºESO deberán ter un BEN como nota mínima no curso de 6º de Primaria).
.- Non ter concedida, neste curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.
.- Estar en posesión do DNI, NIE ou pasaporte.  No caso do alumnado menor de 14 anos que non dispoña de documento de identidade farase constar, como documento identificativo, o do pai ou da nai ou do titor ou titora legal.
.- Non estar dentro das prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.


CARACTERÍSTICAS DA BECA


.- As actividades que se convocan, cuxo contido se especifica en canto a número de prazas, duración, custo por praza, destino e réxime de aloxamento no anexo IV da orde, son actividades de formación para a mellora na competencia no uso da lingua inglesa.

.- O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017. As datas concretas de realización das actividades daranse a coñecer coa publicación das listaxes definitivas do alumnado seleccionado. A duración da actividade será dunha semana para bacharelato e de dúas semanas para a ESO.

.- O custo total de cada actividade inclúe: 
a) Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade. 
b) Os gastos de docencia e o material escolar. 
c) As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos. 
d) Os gastos de mantenza e aloxamento. 
e) O certificado de realización da actividade. 
f) O seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PRAZO E SOLICITUDE: Do 27 de febreiro ao 27 de marzo de 2017. A solicitude realízase en liña ou presencial. 

MÁIS INFORMACIÓN:
     As persoas que desexen optar á axuda deberán completar en liña (internet) o formulario electrónico que corresponda en función da actividade na que desexan participar, a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle.

miércoles, 22 de febrero de 2017

3ª FERIA ENSEÑANZAS PROFESIONALES & ARTÍSTICAS - VIGO 9/10 MARZO 2017

   O xoves 9 e o venres 10 de marzo  de 2017 celébrase en Vigo a 3ª FERIA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y PROFESIONALES na Estación Marítima de Vigo, peirao dos trasatlánticos. A continuación tedes o cartel cos horarios e os centros participantes. Tamén encontraredes a continuación os enlaces a WEBS de centros para consultar á información, algunha publicada anteriormente, sobre algúns destes estudos. .- ENSINANZAS ARTÍSTICAS EN GALICIA - CENTROS PÚBLICOS


    No seguinte enlace tes unha recopilación coa normativa, probas de acceso e oferta educativa oficial e pública de:  Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño (Formación Profesional), Estudos Superiores de Deseño en Galicia, Ensinanzas Superiores de Arte Dramática (Vigo), Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais (Pontevedra), Estudos superiores de Danza e Música.

.- FORMACIÓN PROFESIONAL 
        
        - Familia IMAXE E SON (Ciclos medios e superiores)
                                       <>  IES Audiovisual de Vigo

        - Familia ARTES GRÁFICAS  (Ciclos medios e superiores)


.- OUTROS CENTROS CON ESTUDOS ARTÍSTICOS E PROFESIONAIS - CENTROS PRIVADOS OU CONCERTADOS VIGO

    - Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV) 
    - Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Vigo (ESAP)
    - Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño - Aula D
    - Mayeusis Conservatorio das Artes: Música - Danza (Vigo)
    - Escuela Técnica de Joyería del Atlántico: Joyería - Diseño - Gemología
    - Colegio Hogar Afundación de Vigo: Artes Gráficas


.- ENSINANZAS PROFESIONAIS

    - Centro Superior de Hostelería de Galicia (Santiago de Compostela)

.- OUTRAS ENSINANZAS

    - Air-Hotess: azafatas y auxiliar de vuelo - Tripulante de cabina
    - Centro canino Brincan: Peluquería canina - Educador canino